انواع جرائم مالیاتی

انواع جرائم مالیاتی

ردیف موضوع جریمه تا پایان سال ۱۳۹۴ جریمه تاتاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۱
۱ عدم اطلاع شروع فعالیت صاحبان مشاغل به ادارات امور مالیاتی و تشکیل پرونده در مهلت قانونی ۴ ماهه %۱۰ مالیات قطعی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی %۱۰ مالیات قطعی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی
۲ پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر به ازاء هر ماه ۲/۵% مالیات به ازاء هر ماه ۲/۵% مالیات
۳ عدم تسلیم اظهار نامه برای مشمولین موضوع بند های الف و ب ماده ۹۵ ۴۰% مالیات متعلق (غیر قابل بخشودگی) برای تمامی صاحبان مشاغل (گروه اول ،دوم و سوم موضوع آئین نامه اجرای ماده ۹۵ ق.م.م) ۳۰% مالیات متعلق (غیر قابل بخشودگی)
۴ عدم تسلیم اظهار نامه برای مشمولین بند (ج) ماده ۹۵ ق.م.م معادل ۱۰% مالیات متعلق
۵ کتمان درآمد یا اظهار هزینه های غیر واقعی علی رغم تسلیم اظهار نامه ۴۰% مالیات متعلق به درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی(غیر قابل بخشودگی) ۳۰% مالیات متعلق به درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی(غیر قابل بخشودگی)
۶ عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد مذکور ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد مذکور (برای صاحبان مشاغل گروه اول)
۷ رد دفاتر ۱۰%مالیات متعلق
۸ عدم پرداخت مالیات حقوق ظرف مهلت مقرر ۲۰% مالیات پرداخت نشده ۱۰% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۲/۵% مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت
۹ عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ۲% مبلغ مورد معامله ۲% مبلغ مورد معامله
۱۰ عدم ارائه فهرست معاملات فصلی در مهلت مقرر ۱% معاملات ۱% معاملات
۱۱ عدم تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی توسط اشخاصی که به شرح مقررات ق.م.م مکلف به تسلیم آن می باشد. عدم تسلیم لیست حقوق ظرف مهلت مقرر  ۲% حقوق پرداختی ۱% مبلغ کل قرارداد
عدم ارسال صورت یا فهرست یا قراردادهای پیمانکاری ۱% مبلغ کل قرارداد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *